GallupPanelet

Personvern


Kantar TNS' retningslinjer for personvern ved internettundersøkelser

Kantar TNS er Norges største markedsanalyseselskap og gjennomfører markedsundersøkelser for både offentlig og privat virksomhet. Resultatene fra våre undersøkelser er viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Ved å delta i markedsundersøkelser får du mulighet til å gi uttrykk for dine synspunkter og påvirke utviklingen av produkter og tjenester. Du vil alltid være anonym ovenfor våre oppdragsgivere, så sant annet ikke er uttrykkelig avtalt med deg. Informasjonen vi samler inn blir behandlet statistisk og anonymisert før rapportering, vi behandler alle opplysninger konfidensielt. Kantar TNS er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 20252 og ISO 26362 av Det Norske Veritas.

1.Gjeldende lover og regler

Kantar TNS' virksomhet er avhengig av et godt renommé og høy anseelse i alle deler av befolkningen. Vår oppgave er å gi et korrekt bilde av befolkningens meninger, holdninger og atferd; det forutsetter at flest mulig av dem vi forespør ønsker å delta i våre undersøkelser. På den måten kan vi leve opp til vårt motto ”Grunnlag for bedre beslutninger”.

Kantar TNS følger de lover, retningslinjer og bransjestandarder som gjelder vår virksomhet, slik at publikum kan ha tillit til at vi ivaretar deres behov for konfidensialitet, anonymitet og verner om personlige opplysninger. Dette omfatter blant annet personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer, såvel som Esomars og Norsk Markedsanalyse Forenings etiske regler og bransjestandard. Kantar TNS har som et av svært få markedsanalysebedrifter kvalitetssikret sine rutiner, drift og panel ved ISO sertifisering. Vi er sertifisert i henhold til standardene ISO 9011, ISO 20252 MR og ISO 26362 av Det Norske Veritas. Våre rutiner som ISO-sertifisert bedrift skal sikre, at vi i på alle måter overholder gjeldende lovgivning vedrørende innsamling og håndtering av personlige opplysninger.

2.Svarene dine brukes utelukkende til meningsmålinger

Kantar TNS og GallupPanelet samler inn data til markedsanalyse og meningsmålinger. GallupPanelet består av ca 45.000 medlemmer over 15 år med bopel i Norge. Fra panelet kan vi trekke representative utvalg for den norske befolkningen. Panelet gjør det enkelt å bli deltaker i våre undersøkelser, og det gir våre oppdragsgivere tilgang til viktig informasjon som bakgrunn for beslutninger. Panelet ble opprettet i 2000 og vi har gjennomført mange tusen undersøkelser og millioner av intervju innen en lang rekke emner som politikk, kultur, livsstil, velferd, sosiale tjenester, kundetilfredshet med mer.

Ved rekruttering besvarer medlemmene en innledende registreringsundersøkelse, som gir oss bakgrunnsinformasjon om deltakerne. Dette gjør det enklere for oss å velge hvem som bør delta i de ulike undersøkelsene, og en mulighet for å gi våre medlemmer mer relevante undersøkelser. Ofte søker vi etter deltakere med spesielle kjennetegn, for eksempel at de bor i et bestemt område; benytter spesifikke tjenester eller produkter etc.

Når du velges ut til å delta i en spørreundersøkelse, får du tilsendt en e-post med invitasjon til å delta. Kantar TNS samler inn data til markedsanalyse, meningsmålinger og andre typer statistiske undersøkelser. Informasjonen du gir oss brukes ikke til noen form for markedsføring eller salg rettet mot deg. Våre kunder får kun tilgang til informasjon som er statistisk bearbeidet, slik at det ikke er mulig å se hva enkeltindivider har svart. I særskilte tilfelle kan det være at kunden ønsker å komme i kontakt med de som deltar i undersøkelsen på et senere tidspunkt, dette vil i så fall kun skje dersom vi på forhånd har innhentet din uttrykkelige tillatelse til dette. Vi forsøker så langt det er mulig å gi deg informasjon om hva en undersøkelse handler om og hva resultatene skal brukes til.

Vi gir ikke informasjon om hvordan du kan kontaktes videre til andre. Når du oppgir e-postadresse og telefonnummer til oss, er det kun Kantar TNS som får tilgang til dette. Disse opplysningene benyttes kun til å invitere deg til å delta i markedsundersøkelser eller andre tester. Kontaktinformasjonen din vil ikke bli brukt til salg eller markedsføring og vi gir ikke slike opplysninger videre til kunder eller partnere uten at vi har fått ditt uttrykte samtykke.

3.Vi sender ikke uadressert e-post

Vi sender ikke e-post til deg uten at du har gått med på å bli kontaktet. Gjennom GallupPanelet sender vi kun invitasjoner om deltakelse i spørreundersøkelser til personer som har sagt ja til å delta i panelet.

I noen tilfeller er oppdragsgiveren ansvarlig for listene vi bruker til å sende ut invitasjoner til spørreundersøkelser. I slike tilfeller kan du få vite hvor e-postadressen din kommer fra ved å henvende deg til websurvey@tns-gallup.no.

4.Vi behandler svarene dine fortrolig

Vi behandler svarene dine fortrolig. Når undersøkelsen er gjennomført, blir ikke svarene dine lagret sammen med informasjon som kan føre til at du blir identifisert.

Ved deltakelse i våre undersøkelser samtykker du til at informasjonen du gir lagres og brukes til markedsundersøkelsesformål; analyse, internadministrasjon, intern opplæring eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Kantar TNS bruker dataene vi har samlet inn til statistisk analyse, og informasjonen vi gir til våre oppdragsgivere er anonymisert slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.

I noen få tilfeller kan det være ønskelig å levere data på en måte som gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner. I disse tilfellene vil vi be deg spesielt om tillatelse, og vi vil så langt det er mulig se til at opplysningene kun blir brukt til de angitte formålene.

I enkelte undersøkelser kan du bli bedt om å oppgi personlige opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg, slik som navn, telefonnummer eller e-postadresse. Dette kan skje dersom vi må kunne kontakte deg, for eksempel i forbindelse med trekning av premier eller hvis undersøkelsen krever at vi kontakter deg på et senere tidspunkt. Når vi ber om slike opplysninger, vil vi gi tydelig informasjon om er årsaken til det, og vi vil be om din tillatelse til å bruke denne informasjonen.

5.Du har rett til innsyn i informasjonen vi har lagret om deg.

Du har rett til å se de personlige opplysningene vi har registrert om deg, og du vil få innsyn dersom du ber om det. Hvis opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. Hvis du ønsker innsyn, eller ønsker at opplysninger vi har registrert om deg endres eller slettes, ber vi deg ta kontakt med galluppanelet@tns-gallup.no.

6.Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i våre undersøkelser, og du kan når som helst avbryte en undersøkelse hvis du ønsker det.

Vi forstår og respekterer at det kan være enkelte spørsmål du ikke ønsker å svare på. Du kan alltid velge å la være å svare på enkeltspørsmål ved å velge ”vil ikke svare” eller tilsvarende alternativ.

Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet i panelet, kan du melde deg ut ved å sende en e-post panelsupport@tns-gallup.no.

7.Webmåling og dataprogram for registrering av internettrafikk

Medlemmene i GallupPanelet får i tillegg tilbud om deltakelse i våre webmålinger. Deltakelse er selvsagt frivillig og er ingen forutsetning for deltakelse i GallupPanelet. Hensikten med målingen er å analysere trafikkdata om bruk av internett.

Nedenstående gjelder kun dem som i tillegg til å være deltakere i GallupPanelet, har gitt sitt samtykke til deltakelse i webmålingene og som har installert programmet for dette.

Som deltaker i GallupPanelets webmåling registrerer Kantar TNS dine besøk på alle internettsider. Det betyr, at du automatisk og uten å foreta deg noe, deltar i vår webmåling som kartlegger befolkningens bruk av websider og internett. Formålet er at identifisere hvilke brukergrupper som besøker hvilke websider og deres opplevelse av disse. Dermed kan vi hjelpe våre kunder til å målrette websidenes innhold og kommunikasjon mot brukerne.

Målingen skjer ved at du installerer et lite program som du vil motta fra oss. Informasjonen som dette programmet sender til vår server, kobler vi i ettertid med dine bakgrunnsdata fra GallupPanelet (f.eks. kjønn, alder, bosted og lignende). Dette gir oss et bilde av hvilke websider som er mest populære i forskjellige befolkningsgrupper (f.eks. blant kvinner og menn). Dette kan også kobles mot spesifikke undersøkelser vi gjennomfører, eksempelvis å spørre brukere av et bestemt nettsted om deres opplevelse av dette.

Kantar TNS bruker utelukkende de innsamlede data til statistisk analyse og rapporterer kun anonymisert informasjon videre til sine oppdragsgivere.

8.Personvern i GallupPanelet Nettmåling

8.1. Innsamling og bruk av data og opplysninger

Kantar TNS kan koble de opplysningene du har gitt i registreringsundersøkelsen med de svarene du gir i våre øvrige undersøkelser blant panelmedlemmene. Hvis du har samtykket til deltakelse i våre webmålinger og har installert programvaren for dette, så kan ovenstående informasjon også kobles til trafikkdataene fra internett.

Data vil aldri bli rapportert på personnivå og hvem som har besvart vil aldri kunne identifiseres fra det statistiske materialet.

Programvaren du installerer for web-målingene registrerer følgende informasjon:

Deltakernummer

Full URL-adresse (navnet på websiden du besøker) med alle parametre

URL-adresse for annonser

Nøyaktig tidspunktet og lengde for besøket på hver enkelt webside.

Type web-browser; dvs Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome osv

Operativsystem; for eksempel Windows XP

Brukers brukernivå på operativsystem; dvs. admin eller vanlig bruker

IP-adressen blir sendt, men lagres ikke.

URL-adressen blir iblant benyttet til å sende forskjellige personlige opplysninger (f.eks. navn, etternavn eller nøkkelord brukt i søkemaskinen osv.) videre inn i datasystemene. Disse opplysningene kan som oftest ses i URL-adressen som et parameter etter et spørsmålstegn. Kantar TNS har ingen innflytelse over de løsningene som benyttes på de enkelte hjemmesider for å sende denne type informasjon eller at enkelte web-sider er programmert slik at til dels personlige opplysninger sendes i åpen form i URL adressen fremfor anvendelse av metoder som skjuler eller krypterer opplysningene.

9.Dataansvarlig og henvendelse

Den dataansvarlige er Kantar TNS AS, Kirkegata 20, Postboks 240, Sentrum, N-0103 Oslo. Telefon 911 11 600. Ytterligere opplysninger om Kantar TNS finner du på www.tns-gallup.no.

Spørsmål angående GallupPanelet kan sendes til galluppanelet@tns-gallup.no, generelle henvendelser sendes info@tns-gallup.no